Chcę zamówić

Sejm przyjął ustawę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej

29.08.2014
Sejm przyjął ustawę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej

Nowelizacja to wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ws. praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Według resortu zdrowia dyrektywy nie można stosować w Polsce, dopóki nie zostanie implementowana do tej ustawy.

Według noweli uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie UE według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w Polsce. W tej kategorii mieszczą się również produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Nowe przepisy zakładają, że pacjent - który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów - musi się zwrócić z wnioskiem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Podstawą do zwrotu ma być rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot wykonujący działalność leczniczą.

W niektórych przypadkach zwrot kosztów będzie wymagał uprzedniej zgody NFZ. Szczegółowy wykaz tych świadczeń znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia.

W ustawie wskazano, że nie będzie możliwe uzyskanie zwrotu kosztów m.in. za obowiązkowe szczepienia ochronne. Przewidziano też ustanowienie maksymalnej kwoty wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów leczenia pacjentów za granicą, po osiągnięciu której w danym roku kalendarzowym Fundusz będzie mógł zawiesić wypłaty z tego tytułu. Będzie to kwota ok. 1 mld zł rocznie.

Ustawa wejdzie w życie z opóźnieniem - państwa UE miały czas na dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej do 25 października 2013 r.

Choć nie ma jeszcze przepisów krajowych wdrażających dyrektywę, niektórzy pacjenci już korzystają z leczenia za granicą i składają do NFZ wnioski o zwrot kosztów tego leczenia na podstawie ogólnych zapisów dyrektywy.

Do 22 sierpnia tego roku do NFZ wpłynęły 84 takie wnioski o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w ramach dyrektywy, na łączną kwotę 1 950 767,69 zł. Ponad połowa wniosków dotyczy zabiegu usunięcia zaćmy - poinformował PAP Fundusz. Przeciwko NFZ skierowano do sądu w sumie 11 pozwów o zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju. Do tej pory zapadł jeden wyrok w I instancji, ale Fundusz odwołał się od niego, więc nie jest on prawomocny.

NFZ podkreśla, że do dnia wejścia w życie ustawy implementującej dyrektywę nie ma podstaw prawnych do zwrotu kosztów leczenia poza granicami kraju w ramach dyrektywy.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann

dzięki ustawie pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie UE, według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w Polsce. W niektórych przypadkach będzie wymagana uprzednia zgoda NFZ. Szczegółowy wykaz tych świadczeń znajdzie się w rozporządzeniu ministra zdrowia.W budżecie NFZ na ustawę transgraniczną" zabezpieczono w tym roku ponad 360 milionów złotych.

W przyszłym roku będzie to kwota około miliarda złotych. Dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej weszła w życie w październiku ubiegłego roku, Polska nadal nie przyjęła przepisów wdrażających unijne prawo.

Za przyjęciem ustawy głosowało 433 posłów, nikt nie był przeciw, a cztery osoby wstrzymały się od głosu.

Źródło: biznes.interia.pl