Napisz do nas Masz pytanie?

Regulamin kliniki

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Kliniki Okulistycznej Neovize SL,

ul. Hlavní třída 2020/20, 737 01 Czeski Cieszyn

(dalej tylko „Klinika“)

 

Niniejszy Regulamin wewnętrzny jest wydany zgodnie z § 28 ustawy nr 372/2011 Dz., Ustawa o usługach medycznych i warunkach ich udzielania (Ustawa o usługach medycznych)

 1. Każda osoba przychodząca do Kliniki powinna dotrzymywać niniejszy Regulamin.
 2. Każda osoba powinna w Klinice zachowywać się przyzwoicie, dotrzymywać zwyczajowe konwencje społeczne, szanować prywatność i prawa innych obecnych osób, ich chorobę i ewentualne problemy z nią związane, utrzymywać czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach, nie niszczyć sprzętu i wyposażenia Kliniki.
 3. Pacjent powinien pokazać w recepcji Kliniki swój dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.). Relacje ze stosowną ubezpieczalnią zdrowotną udokumentować zawsze legitymacją swej ubezpieczalni zdrowotnej, która będzie ewentualnie pokrywać koszty jego leczenia.
 4. Pacjent powinien zapłacić z góry Klinice za koszty udzielonych usług medycznych, których jego ubezpieczalnia zdrowotna nie pokrywa lub pokrywa tylko częściowo, a z których udzieleniem zgodził się. Każdy pacjent jest z wyprzedzeniem poinformowany o cenie. Cennik jest umieszczony w pomieszczeniach Kliniki.
 5. Pacjent może wyznaczyć osoby, którym mogą być udzielane informacje o jego stanie zdrowia, a także może określić zakres przekazywanych informacji. Może także zakazać udzielania informacji lub kiedykolwiek zmienić wyznaczone osoby.
 6. Leczenie odbywa się ze wszelką dyskretnością i z maksimum szacunku dla prywatności. Pacjent ma prawo być jasno poinformowany o swym stanie zdrowia. Pacjent miałby usłuchać rad i wskazówek personelu. 
 7. Lekarz i personel medyczny są prawnie zobowiązani informować o wszystkich możliwościach leczenia niezależnie od tego, czy procedury medyczne są objęte publicznym ubezpieczeniem zdrowotnym, czy nie. W przypadku, że Klinika nie wykonuje potrzebnego zakresu procedury medycznej, pacjentowi zostanie zaoferowana inna placówka.
 8. Schemat leczenia, to zestaw środków i procedur, włącznie dotyczących modyfikacji stylu życia, które wspierają leczenie i minimalizują jego możliwe ryzyka. Schemat leczenia jest integralną częścią proponowanej indywidualnej procedury leczenia i wytwarza go lekarz opiekujący się pacjentem. Lekarz lub personel medyczny powinien szczegółowo i zrozumiale zapoznać pacjenta z nim i odpowiedzieć na pytania.
 9. Pacjent ma obowiązek poinformowania personelu medycznego Kliniki o wszystkich przyjmowanych lekarstwach, wszystkich schorzeniach i poprzednich leczeniach.
 10. Przy badaniu lekarz informuje pacjenta o jego stanie zdrowia i o zaproponowanym indywidualnym planie leczenia, który powinien dotrzymywać. Ewentualne nieprzestrzeganie planu leczenia może być powodem odmowy dalszego leczenia w Klinice.
 11. W przypadku zainteresowania, pacjent ma prawo żądać odpisu lub kopii dokumentacji medycznej. Odpis lub kopia dokumentacji medycznej są opłacane przez pacjenta zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 12. Pacjenci są wyraźnie pouczeni, żeby nie pozostawiali jakichkolwiek cennych przedmiotów bez nadzoru. Cenne przedmioty, takie jak biżuteria, elektronika, większe kwoty pieniędzy i tym podobne zaleca się pozostawić w domu. Jeżeli pacjent nie ma możliwości pozostawienia tych rzeczy w domu, czy przekazania ich swej osobie towarzyszącej, prosimy pacjentów, żeby ten fakt oznajmili personelowi Kliniki, który zapewni ich bezpieczne przechowanie. W przeciwnym razie Klinika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną w związku ze stratą cennych przedmiotów.
 13. Do pomieszczeń Kliniki nie wolno wnieść broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 14. We wszystkich pomieszczeniach Kliniki obowiązuje zakaz palenia, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających. Klinika może odmówić leczenia pacjentów będących pod wpływem napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a to także w przypadku z góry zamówionego zabiegu.
 15. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących pracy Kliniki i jej personelu proszę bez wahania przesłać te uwagi na adres Dyrektora: reditel@neovize.cz lub na adres Kliniki, do wiadomości Dyrektora.

 

        Niniejszy Regulamin jest ważny od 5 listopada 2013 roku.  

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                

Banner objednávka